logo
Krediti background Tarife Background Savjeti background Help i info background Krediti background Telekom background Savjeti background Help i info background button navigacija osnovno uvjeti uvjeti dodatno Naruči
Akreditiv

Akreditiv ili dokumentarni akreditiv je jedan od najsigurnijih (zbog toga i najviše uporabljavanih) instrumenata plaćanja u međunarodnim razmjerima, a posebice u vanjskotrgovinskoj razmjeni.

Aktiva

Aktiva predstavlja u bilanci protustavku pasivi i prikazuje imovinu tvrtke.

Anticipativna kamatna stopa

Anticipativni obračun kamata je način obračuna kamata u kojem se one obračunavaju početkom termina od konačne vrijednosti glavnice. Uz jednaku glavnicu, stopu i broj dana efektivna stopa će kod anticipativnog obračuna kamata biti veća, nepovoljnija za dužnika, nego li kod dekurzivnog obračuna kamata. (WMD)

Obračun kamata unaprijed znači da se obračunaju na početku vremenskog razdoblja, pri čemu se kamate odbijaju od konačne vrijednosti iznosa.

Uzmimo da je na početku jediničnog razdoblja dužnik posudio iznos C uz kamatnu stopu q.

Dužnik odmah plaća kamate u iznosu I = C * q / 100, a osnovni dug C vratit će na kraju razdoblja.

Anuitet

Naziv anuitet vodi porijeklo od lat. riječi annus – godina i označava uvijek isti iznos kojim se otplaćuje dugoročni zajam. Osnovno obilježje mu je, da se plaća godišnje ili polugodišnje, a u ukupnom iznosu anuiteta mijenja se omjer između dijela koji se odnosi na kamatu i dijela za koji se smanjuje ukupno dobiveni zajam.

Autorizirane dionice

Autorizirane dionice (eng. authorized stocks) jesu odobrene dionice. Obične ili preferencjalne dionice koje su odobrene od strane nadležnog organa upravljanja dioničkim društvom (skupština) odnosno koje su zapisane u statutu odnosno u ugovoru o osnivanju društva bez obzira da li su emitirane ili još nisu emitirane.

Banka

Banka je ustanova ili radna organizacija koja posreduje u novčanom prometu i novčanim poslovima. Najčešće se bavi uzimanjem i davanjem kredita (zajmova).

Bankarstvo

Bankarstvo ili bankarski sustav označava kombinaciju opskrbe novcem, posredovanje kreditima, opsluživanje platnog prometa, te posluživanje javnih i privatnih tvrtki sredstvima plaćanja.

Bankomat

Bankomat je samouslužni uređaj koji pruža mogućnost podizanja gotovine. Bankomat može osigurati i neke dodatne usluge (transakcije) kao što su uplata na račun, kupovina GSM bonova i sl. Koristeći debitnu karticu na bankomatu možete podizati gotovinu s tekućih i štednih računa, ulagati ili obavljati druge funkcije. Također, kreditnom karticom na bankomatu možete dizati gotovinu. Morate imati na umu da banke naplaćuju naknadu za transakciju – kod debitnih kartica samo za podizanje gotovine na bankomatima neke druge banke, a kod kreditnih kartica za svako korištenje bankomata. Popis bankomata, MBNET mreža

Barirani ček

Barirani ček je onaj ček koji je s prednje strane precrtan dvjema uporednim crtama može imatelj čeka naplatiti samo preko banke. Ovo precrtavanje može izvršiti bilo trasant bilo imatelj čeka. Precrtavanje može bili opće ili posebno. Precrtavanje je opće ako između dviju njegovih crta nije ništa naznaćeno ili ako je napisano “banka”, odnosno kakav drugi izraz, koji znači isto. Precrtavanje je posebno, ako je između njegovih crta napisano ime neke određene osobe. Opće precrtavanje može se pretvoriti u posebno, a posebno ne može u opće.

Bilanca

Bilanca je sustavni pregled imovine, kapitala i obveza na određeni datum. Sastoji se od dva sastavna dijela, aktive i pasive. Bilanca je jedan od pet financijskih izvještaja koje obvezno godišnje sastavljaju trgovačka društva. Bilanca pokazuje financijski položaj društva, imovinu kojom rapolaže društvo, obveze društva i vlasničku glavnicu.

Osnovno pravilo bilance je ujednačenost aktive i pasive i to tako da aktiva prikazuje imovinu po njenim vrstama i likvidnosti (unovčivosti), a pasiva prikazuje izvore, po njihovim vrstama i ročnosti, tj. pasiva odgovara na pitanje iz kojih izvora je stečena ukupna imovina društva, iz vlastitih ili tuđih izvora i koliko su trajni ti izvori.

Bonusna emisija

Bonusna emisija (eng. bonus issues) je emisija dionica postojećim dioničarima koja se temelji na rekapitalizaciji vlasničke glavnice dioničkog društva. Obuhvaća emisiju dividendnih dionica i svako dijeljenje dionica ali i raspoređivanje rezervi i zadržanih zarada na pozicije uplaćenog kapitala.

Broker

Broker je licencirana osoba koja djeluje kao posrednik u transakcijama s imovinom između kupaca i prodavača. U izvornom značenju riječi, broker ne trguje vrijednosnim papirima za svoj račun već samo za račun svojih komitenata.

Bruto domaći proizvod – BDP

Bruto domaći proizvod (BDP, engleski Gross domestic product, GDP) je makroekonomski indikator koji pokazuje vrijednost finalnih dobara i usluga proizvedenih u zemlji tijekom dane godine, izraženo u novčanim jedinicama.

Burza

Burza je organizirano mjesto trgovanja čija je glavna funkcija omogućiti susretanje ponude i potražnje vrijednosnih papira pod jednakim uvjetima za sve sudionike. „Pod jednakim uvjetima“ označava jednaku dostupnost podataka o vrijednosnim papirima kojima se trguje, kao i dostupnost podataka o trenutnoj ponudi i potražnji vrijednosnih papira.

Ček

Ček je vrijednosni papir kojim njegov izdavatelj (trasant) daje nalog drugoj osobi (trasatu) da iz njegova pokrića isplati određeni iznos novca korisniku čeka (remitentu).

Ček  je vrsta obligacijskog vrijednosnog papira kojim izdatnik (trasant) nalaže trasatu plaćanje svote naznačene u čeku iz svoga (trasantovog) pokrića kod trasata pri čemu u hrvatskom pravu trasat može biti samo banka. Dok je sa stajališta svoje funkcije mjenica kreditni papir, ček je prvenstveno platežno sredstvo jer njime trasat disponira svojim novcem koji ima kod drugoga (banke).

Certifikat

Certifikat (lat. certificatum) znači općenito potvrdu, svjedodžbu.

Certifikat kao međunarodni trgovački izraz predstavlja pismenu ispravu, u kojoj se kao sigurno označuje i kojom se posvjedočuje istinito stanje ili istinita okolnost o nekoj stvari ili robi. U uvozno-izvoznoj trgovini ima najviše slučajeva, kad se mora ispostaviti takva potvrda o robi, koja prelazi državnu granicu. Od osobite je važnosti tzv. svjedodžba o podrijetlu (certificat d’origine, Ursprungs-Zertifikat). To je posebna potvrda, kojom javna vlast, obično priradna komora, vjerodostojno zasvjedočava, odakle je neka roba po podrijetlu. Takve svjedodžbe služe u carinskom prometu kao dokazalo, da roba, dolazeći iz inozemstva, potječe baš iz zemlje, s kojom postoje određena carinska i prometna olakšanja ili ograničenja.

Cirkularni ček

Cirkularni ček izdaje banka komitenta koji ima kod nje pokriće s ovlaštenjem da ga naplati kod njenih filijala (podružnica) ili banaka s kojima je u poslovnom odnosu (korespondenti), a rok podnošenja na isplatu je 6. mjeseci od dana izdanja.

Deflacija

Deflacija je pojava suprotna inflaciji, a označava pad opće cjenovne razine.

Dekurzivna kamatna stopa

Dekurzivna kamatna stopa ili dekurzivni naćin obračuna kamatne stope je metoda obračuna kamate gdje se kamatna stopa obračunava na kraju zadanog vremenskog razdoblja. Pri izracunu kamate prema dekurzivnom jednostavnom kamatnom računu Banka primjenjuje sljedeće
matematičke izraze:

a) za godine:

I = (C x p x g) / 100

b) za mjesece:

I = (C x p x mj) / 1200

c) za dane:

I = (C x p x d) / 36500

U izrazu pod c) umjesto 36500 može stajati 36600 ili 36000, ovisno o metodi koju Banka primjenjuje (engleska, francuska ili njemačka).

U izrazima pod a), b) i c) simboli imaju sljedeće značenje:

C = iznos glavnice
g = broj godina
mj = broj mjeseci
d = broj dana
p = dekurzivna kamatna stopa
I = iznos kamate

Devizni račun

Devizni račun (engl. foreign exchange account, njem. Fremdswährungskonto) je tekući račun koji kod banke vodi fizička i pravna osoba u stranoj valuti.

Postoji više vrsta deviznih računa: devizni računi građana kod domaćih poslovnih banaka na kojima građani drže svoje ušteđevine u stranoj valuti; devizni računi nerezidenata, tj. računi pravnih i fizičkih osoba kod domaćih banaka; devizni računi domaćih pravnih osoba kod domaćih banaka te devizni računi domaćih poslovnih banaka kod inozemnih banaka. (WMD)

Devizni tečaj

Devizni tečaj izražava cijenu strane valute u domaćem novcu, te pokazuje koliko je domaćeg novca potrebno dati za jednu ili 100 jedinica stranog novca.

Dionica

Dionica je vrijednosni papir kojim uplatitelj dokazuje svoj ulog u temeljni kapital dioničkog društva. Ona je dokaz vlasništva nad dijelom trgovačkog društva koje je registrirano kao dioničko društvo. Ona daje prava, ali i određene obveze prema društvu. U pravilu je nasljedna, ali postoji i mogućnost da se u odnosu na nasljeđivanje i trgovanje u aktu o osnivanju predvide i određena ograničenja.

Dioničar

Dioničar ili akcionar pravna je ili fizička osoba koja je vlasnik jedne ili više dionica nekog dioničkog društva. Dioničar kupnjom dionice stječe sva prava i obveze iz dionice. Dioničar može trgovati dionicom na burzi dionica preko posrednika (brokera).

Dioničko društvo

Dioničko društvo (eng. corporation, share holding company) je legalni oblik poduzeća čija je vlasnička glavnica podijeljena na jednake apoene – dionice. Pretpostavlja ograničenu odgovornost vlasnika dionica. Dioničko društvo (skraćeno d.d.) je trgovačko društvo i pravna osoba kod kojeg je kapital društva podijeljen na jednake dijelove zvan dionice.

Dividenda

Dividenda je dio dobiti dioničkom društvu koji se isplaćuje vlasnicima dionica, dakle vlasnicima kompanije. Odluka o isplati dividende donosi se na godišnjoj skupštini izdavatelja glasanjem prisutnih dioničara, tj. vlasnika.

Dohodak

Dohodak je tijek nadnica, kamata, dividendi i ostalih primanja koji dotiječe pojedincu ili državi u određenom vremenu.

Dohodak može biti zarađeni (engl. earned income, njem. Erwerbseinkünfte, Arbeitseinkommen, fr. revenu provenant d’un travail), a to  je dohodak od rada (umnog i fizičkog) u raznim oblicima (nadnice, plaće, profiti, naknade itd.) za razliku od dohotka od imovine (dividende, kamate, rente itd.).

Dohodak, nezarađeni (engl. unearned income, njem. Kapitaleinkommen, Vermögenseinkünfte, fr. revenu non gagné) je dohodak od imovine (ulaganje u poduzeće, zemlju, itd.) za razliku od zarađenog dohotka, koji potječe od rada (plaće, nadnice, naknade, profiti itd.).

Društvo s ograničenom odgovornošću – D.O.O.

Društvo s ograničenom odgovornošću je trgovačko društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba ulažu temeljne uloge s kojima sudjeluju u unaprijed dogovorenom temeljnom kapitalu. Temeljni ulozi ne moraju biti jednaki. Nijedan osnivač ne može kod osnivanja društva preuzeti više temeljnih uloga. Poslovni udjeli se ne mogu izraziti u vrijednosnim papirima.

Efektivna kamatna stopa – EKS

Efektivna kamatna stopa (EKS) daje realniju sliku o punoj cijeni kredita jer se bazira na ukupnim troškovima koje klijent plaća banci prilikom podizanja i tokom otplate kredita. EKS prikazuje koliko kredit klijenta stvarno košta, odnosno kolika je ukupna cijena kredita. Na visinu efektivne kamatne stope utječe osim redovne kamatne stope i visina naknada koje klijent plaća banci prilikom odobrenja kredita, dužina otplate kredita, visina eventualno potrebnog garantnog depozita ili udjela itd. Način izračuna EKS-a je jedinstven za sve banke, a propisala ga je HNB. (WMD)

Efektivna kamatna stopa je dekurzivna kamatna stopa, iskazana na godišnjoj razini primjenom složenoga kamatnog računa, upotrebom koje se diskontirani novčani primici izjednačuju s diskontiranim novčanim izdacima koji se odnose na dane kredite, odnosno primljene depozite. Kod kredita ta je stopa dodatno prilagođena jednokratnim ekvivalentom utjecaja diskontiranih novčanih primitaka i izdataka po osnovi novčanog pologa koji služi za osiguranje
naplate kredita. Pri diskontiranju primjenjuje se stvarni (kalendarski) broj dana u mjesecu i 365/366 dana u godini.
Efektivna kamatna stopa iskazuje se s dvjema decimalama, uz zaokruživanje druge decimale.

Efektivnom kamatnom stopom (EKS) / Efektivnom godišnjom kamatnom stopom (EGKS) ukupni troškovi po Vašem kreditu (kamata, naknada) izraženi su na jednostavan i razumljiv način kako biste bili u mogućnosti odabrati kredit koji Vam najviše odgovara.
EKS/EGKS je Vaš alat za usporedbu svih kredita na tržištu – koristite se njime

Detaljne odredbe i formule sa obrađenim primjerima za izračunavanje efektivne kamatne stope.

Ekonomija

Ekonomija (grč. oikonomia – upravljanje kućom ili oikoskuća, domaćinstvo i nomos – zakon, pravilo o upravljanju) u slobodnom bi prijevodu značila skup pravila i vještina upravljanja domaćinstvom; gospodarstvo; razumna uporaba novca ili kakva drugoga sredstva radi postignuća najveće koristi uz najmanju žrtvu. Znanost koja proučava ekonomske djelatnosti uopće ili zasebna gospodarska područja, poduzeća i slično.[1]

Postoje mnoge definicije ekonomije, no prema američkom nobelovcu Samuelsonu to je znanost koja proučava kako društva koriste oskudne resurse da bi proizvodili dobra i usluge kako bi što bolje zadovoljili svoje potrebe.

Fiducija

Fiducija (njem. Treuhand, lat. pactum fiduciae) je ugovor pri kojem jedna stranka (fiducijant) prenosi neko pravo na drugu osobu (fiducijar) i pri tome ugovara da poslije postizanja određenog cilja fiducijar ponovno prenese to isto pravo natrag na fiducijanta. Zapravo se tu radi o dva ugovora: o ugovoru o prijenosu prava i o ugovoru o ograničenju gospodarskog učinka prijenosa, tj. ugovora o vraćanju prava. Praktična primjena ovog instituta je ustupanje (cesija) radi osiguranja.

Fizička osoba

Fizička osoba ili naravna osoba, u pravu označava živog čovjeka kao subjekta prava, nositelja prava i obveza. U modernom pravu svaki je čovjek pravni subjekt. Osnovno je svojstvo fizičke osobe kao pravnog subjekta pravna sposobnost.

U hrvatskom pravu fizička osoba nastaje rođenjem, a prestaje smrću.

Francuska metoda

Francuska metoda obračuna kamata je metoda kod koje se kao obračunska jedinica uzimaju dani i uzima se da godina ima 360 dana, dani u mjesecima računaju se prema kalendaru, a za izračunavanje jednostavnih kamata koristi se formula:

I = (C * p * d) / 36000

Gdje je I kamata, C glavnica, p kamatna stopa i d broj dana obračunskog razdoblja.

Gospodarstvo

Gospodarstvo (privreda), ljudska djelatnost koju čine tri osnovna čimbenika: proizvodnja, potrošnja i razmjena, a može biti samoopskrbno, što je svojstveno plemenskim i nerazvijenim zajednicama, i tržišno gospodarstvo u razvijenim zemljama.

Gospodrstvo se dijeli na tri osnovne djelatnosti, to su :

A. primarne: poljoprivreda, stočarstvo, ribarstvo i šumarstvo. Primarnom sektoru ubraja se isključivo proizvodnja hrane.
B: sekundarne: industrija, građevinarstvo, rudarstvo, energetika, brodogradnja i proizvodno obrtništvo. U ovom sektoru zbog naglog razvoja industrije sve je manje zaposlenih jer ruke radnika sve više mijenjaju strojevi.
C. tercijarne: trgovina, promet, ugostiteljstvo, bankarstvo i turizam.
Kao četvrtu djelatnost treba spomenuti i pod D: kvartarnu, neproizvodnu, (općenito one koje dobivaju plaće iz proračuna), to su školstvo, zdravstvo, policija, uprava
Gotovinski ček

Gotovinski ček je onaj kojim trasant upućuje trasata da remitentu isplati određeni iznos gotova novca iz njegova pokrića.

Hedge fond

Hedge fond (iz engl. to hedge [hɛdʒ] „osigurati“) su posebna vrsta Investicijskih fondova. Instrumenti hedge fondova su u pravilu ročni poslovi sa vrijednosnim papirima poput futuresa (ročnice) i opcija.

Hipotekarni kredit

Hipotekarni krediti - dugoročni je kredit (s rokom dospijeća od deset do dvadeset godina) koji je osiguran upisom hipoteke, odnosno založnoga prava na nekretnini. Hipotekarni vjerovnik (banka ili druge specijalizirane financijske institucije) vraćanje kredita osigurava tzv. intabulacijom, odnosno pravnim postupkom uknjižbe založnoga prava na nekretnini, temeljem kojega dospjela nenaplaćena potraživanja može namiriti iz vrijednosti zaloga. Predmet hipoteke može biti; stambeni ili poslovni prostor, zemljište, gospodarske zgrade, skladišta i druge nekretnine nad kojima se založno pravo stječe upisom u zemljišne knjige, ali i pojedini oblici pokretnina, primjerice brodovi i zrakoplovi, nad kojima se založno pravo stječe upisom u zemljišne knjige, ali i pojedini oblici pokretnina, primjerice brodovi i zrakoplovi, nad kojima se založno pravo stječe upisom u registar brodova i registar zrakoplova. Svoja prava hipotekarni vjerovnici ostvaruju preko suda, tražeći da hipotekarni zalog bude izložen javnoj prodaji, tj. dražbi. Stjecanjem hipoteke vjerovnik nema pravo posjeda zaloga, već založno dobro ostaje na raspolaganju dužniku i može biti predmetom kupoprodaje. Dužnik je pritom obvezan voditi brigu o očuvanju vrijednosti založene nekretnine. Budući da sigurnost naplate potraživanja leži u vrijednosti nekretnine, hipotekarni kredit u pravilu se odobrava u visini do 70% promjene ili procijenjene vrijednosti nekretnine. Odobrava se za izgradnju novih objekata ili za opće financiranje. Na hipotekarnom tržištu vrlo veliko značenje imaju stambene hipoteke.

Inflacija

Inflacija je povećanje agregatne razine cijena u odnosu na vrijednost novca. Pojam inflacije također se može definirati kao pad vrijednosti novca.

Inicijalna javna ponuda – IPO

Inicijalna javna ponuda (eng. initial public offering – IPO) jest prva javna ponuda običnih dionica nekog privatno držanog poduzeća. Često se skraćeno označava kao IPO. Inicijalnom javnom ponudom privatno držano poduzeće izlazi u javnost.

Interkalarna kamata

Interkalarna kamata je dio ukupne redovne kamate koju korisnik kredita plaća banci, a specifična je kod otplate u mjesečnim anuitetima. To je kamata koja se plaća na iznos kredita za razdoblje od dana isplate kredita do dana kada se kredit stavlja u otplatu, a u RBA je to zadnji dan u mjesecu u kojem je kredit bio isplaćen. (WMD)

Investicija

Ulaganje ili latinizam Investicija je pojam s nekoliko povezanih značenja u ekonomiji i financijama. U najširem smislu riječi, investicija je akumulacija u sadašnjosti s nadom dobitka u budućnosti.
Investicijom se može označiti bilo kakvo ulaganje, primarno novčanih sredstava, radi stjecanja određenih ekonomskih koristi, odnosno profita. Pri tome se može ulagati u financijske oblike imovine i s njima izjednačene investicije ili pak u realne oblike imovine koji omogućavaju ostvarivanje ekonomskih koristi odnosno profita kroz određene produktivne poslovne aktivnosti.

Jednostavni kamatni račun

Jednostavni kamatni račun je kamatni račun kod kojeg Banka u svakom razdoblju kapitalizacije, za vrijeme trajanja kapitalizacije, kamate obračunava uvijek na početnu glavnicu.
Formula za jednostavni kamatni račun:

K = G x n x p /100

gdje je:

K – kamate
G – glavnica
p – kamatna stopa
n – vrijeme u godinama

Kamata

Kamata (engl. interest, njem. Zins) je cijena za prepuštanje kapitala na određeni rok, a obračunava se od dana dospijeća potraživanja.

1. naknada za korištenje tuđih zamjenjivih, pokretnih stvari, najčešće novca. Visina ove naknade odmjerava se prema visini glavnice i trajanju njezina korištenja. Po osnovi nastanka, kamate se dijele na zakonske (usurae legales) i ugovorne (usurae conventionalis).

2. u financijama, cijena uporabe tuđih novčanih sredstava. Kamate su svota novca koju je dužnik po kreditu obvezan platiti u nekom vremenu – obično u godini dana.

Kamatna stopa

Kamatna stopa je postotak duga što ga u nekom razdoblju dužnik treba platiti vjerovniku.

Kapital

Kapital je ekonomska vrijednost koja se ulaže u proizvodnju ili neku drugu ekonomsku djelatnost s osnovnom svrhom da se uveća, dakle da donese neku dobit.

Kapitalni račun

Kapitalni račun čine kapitalni transferi, a stavke financijskog računa su izravne, portfolio i druge investicije te rezerve.

Kontokorentni kredit

Kontokorentni kredit – kratkoročan je kredit što ga banka odobrava u korist tekućega računa komitenta. Sredstva odobrenoga kredita komitent može koristiti za promet i plaćanje, odnosno izdavati naloge za plaćanje iznad vlastitih sredstava na računu. Iako se kredit odobrava do iznosa najvišega utvrđenoga kreditnog limita, komitent može koristiti kredit i u manjem iznosu od ugovorenoga. Pritom komitent plaća kamate samo na iskorišteni dio takve „otvorene kreditne linije“, a na neiskorišteni dio plaća proviziju banci. Kontokorentni kredit vrlo je raširen oblik kratkoročnoga kreditnoga kreditiranja, koji komitentu omogućuje jednostavnije premošćenje kratkoročne nelikvidnosti, elastičnu i racionalnu upotrebu kredita, smanjuje blagajničko poslovanje, itd.. Njegova se pogodnost očituje prilikom otvaranja akreditiva, plaćanja špeditera, kod pretfinanciranja i međufinanciranja, prilikom kupovine većih količina robe uz popust za gotovinu i sl.. Iako je formalno kratkoročni oblik zaduživanja s rokom dospijeća do jedne godine u praktičnom poslovanju, zbog višekratnoga produženja ugovora, on dobiva dugoročan značaj. Kamatne stope na kontokorentne kredite u pravilu su više nego na ostale vrste kredita jer promjenljivi obujam njegova korištenja nameće banci potrebu održavanja višeg stupnja likvidnosti.

Kredit

Kredit je novčani dužničko-vjerovnički odnos u kojem vjerovnik kredita (obično banka) ustupa pravo korištenja određenog iznosa novčanih sredstava dužniku (debitoru) na ugovoreno vrijeme i uz ugovorene uvjete povrata.

Kreditna kartica

Kreditna kartica je jedno od bezgotovinskih sredstava plaćanja. Najčešće je u obliku plastične kartice s kojom izdavatelj potvrđuje da će platiti račun s kreditne kartice. Izdavatelji kreditnih kartica su uglavnom banke i slične kartične ustanove.

Kreditna kartica uglavnom: vrijedi u većini država (na primjer: American Express, Diners Club, Visa, MasterCard, i dr.), vrijedi samo u trgovačkoj mreži izdavatelja. Vlasnik kreditne kartice pri kupnji samo potpiše račun. S tim računom nastaje kreditna razmjena. Račun sa izdavateljom kreditne kartice pretezno obracunava mjesecno.

Troškove poslovanja plaća trgovina provizijom, koju zaračuna izdavatelj kartice.

Leasing

Leasing je poseban oblik financiranja koji se zasniva nakorištenju objekta leasinga a ne na posjedovanju. Leasing omogućuje korisniku da neku pokretninu ili nekretninu dobije na korištenje na određeno vrijeme, umjesto da ju kupi. Pojam leasing dolazi iz engleskog “to lease” što znači iznajmiti, tj. izdati u najam.

Dakle, ako kupujete automobil preko leasinga on neće glasiti na vas osobno već dobivate taj automobil na korištenje, a formalno će automobil biti u vlasništvu leasing kuće.

U poslovnoj praksi leasing se pojavljuje u više oblika, a osnovna podjela je na financijski i operativni leasing. Temeljna razlika između financijskog i operativnog leasinga trebala bi biti u dužini trajanja ugovora, te snošenju troškova i rizika tj. pitanja tko će postati vlasnik predmeta leasinga nakon što se plati zadnja rata leasinga.

Likvidnost

Likvidnost (engl. solvency, liquidity, njem. Zahlungsfähigkeit, Liquidität) je svojstvo imovine ili njezinih pojedinih dijelova koje se mogu pretvoriti u gotovinu dostatnu za pokriće preuzetih obveza.

Lombardni kredit

Lombardni kredit - kratkoročni je kredit na temelju zaloga pokretnih stvari ili vrijednosnica (izuzev mjenice), koje ostaju vlasništvo zajmoprimca, ali su do trenutka otplate u posjedu banka. Predmet lombarda najčešće se pokretne stvari poput predmeta od plemenitih kovina, umjetnička djela, vrijednosnica (obveznica, dionica, blagajničkih zapisa) i sl.. Založeni predmeti predstavljaju instrumente osiguranja vraćanja lombardnoga kredita, pa ih banka, ako dužnik nije u stanju vratiti kredit banci, ima pravo prodati i na taj način naplatiti dug. Sa stajališta korisnika kredita, pogodnost lombarda očituje se u tome što zajmoprimac može doći do novčanih sredstava potrebnih za tekuću proizvodnju ili potrošnju, a da pritom ne mora prodati svoje vrijednosnice ili pokretnine. Lombardni kredit posebice je pogodan kada se odobrava uz zalog uskladištene robe, ploveće robe, odnosno robe na putu, što omogućuje vlasnicima založnih dobara da dobiju potrebna novčana sredstva i prije nego što konačno prodaju. Lombardni kredit odobrava se na rok od nekoliko dana do nekoliko mjeseci.

Mjenica

Mjenica je vrijednosni papir (isprava) na određeni iznos novca koji svom imatelju dalje pravo da taj iznos naplati od osobe koja je u njoj naznačena kao dužnik. Mjenica je jednostrani pravni posao u kojem njen izdavatelj (trasant) daje nalog drugoj osobi (trasatu) da korisniku mjenice (remitentu) isplati određeni iznos novca ili se njime obvezuje da će sam ispuniti tu isplatu

Bitni sastojci mjenice su:

  1. oznaku da je mjenica, napisanu u samom slogu isprave, na jeziku na kome je sastavljena,
  2. bezuvjetni uput da se plati određena svota novca,
  3. ime onoga koji treba platiti (trasat),
  4. označenje dospjelosti,
  5. mjesto gdje se plaćanje treba obaviti,
  6. ime onoga kome se ili po čijoj se naredbi mora platiti (remitent),
  7. označenje dana i mjesta izdanja mjenice,
  8. potpis onoga koji je izdao mjenicu (trasant).
Njemačka metoda

Njemačka metoda obračuna kamata je metoda kod koje se kao obračunska jedinica uzimaju dani i  uzima se da godina ima 360 dana, svaki mjesec 30 dana, a za izračunavanje jednostavnih kamata koristi se formula:

I = (C * p * d) / 36000

Gdje je I kamata, C glavnica, p kamatna stopa i d broj dana obračunskog razdoblja.

Nominalna kamatna stopa – NKS

Nominalna kamatna stopa je ‘neto’ kamatna stopa i ne predstavlja konačnu cijenu kredita. Ona se stavlja u ugovor i na temelju nje se izračunavaju otplatne rate. Ona se najčešće ugovara za razdoblje od godine dana. Nominalnu kamatnu stopu u praksi je često potrebno preračunati za kraće vremensko razdoblje, npr. mjesečno, kvartalno ili polugodišnje.
Primjer za to jest otplata kredita u mjesečnim, kvartalnim ili polugodišnjim anuitetima.

Novac

Novac je svojevrsna roba za koju se može kupiti svaka druga roba. Novcem se raspoređuju i razmjenjuju svi proizvodi ljudskog rada. Uobičajena definicija novca kaže da je novac (1) obračunska jedinica; (2) spremnik vrijednosti; te (3) sredstvo razmjene, iako većina autora drži da su prva dva svojstva nebitna te da slijede iz posljednjeg.

Pasiva

Pasiva je protustrana ili protustavka aktivi kod izrade bilance. Pasiva se u najvažnijem sastoji od: vlastitog kapitala, tuđeg kapitala i rezerviranih sredstava.

Pri tome je tuđi kapital pretežno u obliku zajma ili kredita, dok su rezervirana sredstva oblik vlastitog ili tuđeg kapitala za koji se unaprijed zna da će u idućem razdoblju biti angažiran u obavljanju gospodarske djelatnosti.

Potrošački kredit

Potrošački kredit (engl. consumer credit, njem. Verbraucherskredit) je konzumni kredit, pojam koji obuhvaća raznovrsno i rašireno potrošačko kreditiranje građana ili domaćinstava. Iako ga narodna izreka spominje kao “sirotinjsku majku”, ovaj kredit je i vrlo važan instrument ekonomske politike.

Gospodarsko mu je značenje u tome da omogućava potrošnju iznad trenutačno raspoloživih sredstava građana, što s druge strane omogućava bržu i veću prodaju robe i oživljava – podržava privrednu aktivnost. Predmet potrošačkog kreditiranja su tzv. tajna potrošna dobra veće vrijednosti: namještaj, automobil, bijela tehnika i sl. – u pravilu roba za čiju je kupovinu potrebno štedjeti duže vrijeme. (limun.hr)

Pravna osoba

Pravna osoba je društvena tvorevina kojoj je pravni poredak priznao pravnu sposobnost.

Premijska štednja

Premijska štednja je oročena štednja kod koje banka klijentu po isteku oročenja, osim redovne kamate, isplaćuje i dodatnu premiju na iznos ukupno obračunate redovne kamate. Postotak premije ovisi o roku oročenja pa što je rok oročenja duži, to je i premija na kamatu veća.

Relativna kamatna stopa

Relativna kamatna stopa dobije se dijeljenjem nominalne kamatne
stope s brojem obračunskih razdoblja.

Npr: godiššnja kamatna stopa = 10%, kamate se obračunavaju polugodiššnje.
Polugodišnja relativna kamatna stopa =  10 / 2 = 5 % (dijelili smo sa dva jer godina ima dva polugodišta, što znači dva obračunska razdoblja).

Revolving kredit

Revolving kredit (engl. revolving credit, njem. Kredit gegen automatisch verlängerbaren Kreditbrief) je sporazum po kojem kreditor stavlja određeni iznos novčanih sredstava na raspolaganje poduzeću, s tim da ih ono može koristiti u svakom trenutku u obliku kontinuiranih kratkoročnih kredita. Kredit se odobrava kao okvirni iznos.

Svako korištenje smanjuje raspoloživa sredstva, a vraćanje kredita obnavlja ih do prvotnog okvirnog iznosa. Kreditor je dužan osigurati sredstva pozajmljivača na njegov prvi poziv. Za takvo osiguranje sredstava banka zaračunava commitment fee – naknadu za otvaranje kreditne linije, a dužnik ju je obavezan plaćati i onda kada ne koristi tako odobrena sredstva.

Commitment fee obično čini od 0,5 do 1 % osiguranog iznosa. Na iznose korištene u obliku kredita dužnik plaća kamatu. (WMD)

Jedna oblik revolving kredita su i revolving kreditne kartice. Revolving kredit je okvirni iznos kredita s automatskim obnavljanjem, koji Banka odobrava podnositelju zahtjeva za izdavanje kreditne kartice. Korištenjem kartice raspoloživi iznos se umanjuje, dok otplata kredita ponovo omogućuje daljnje korištenje kreditne kartice, do iznosa odobrenog limita.

Složeni kamatni račun

Složeni kamatni račun (kamatno-kamatni račun) je kamatni račun kod kojeg Banka obračunatu kamatu za prvo obračunsko razdoblje pribraja početnoj glavnici, pa u idučem obračunskom razdoblju obračunava kamatu na početnu glavnicu uvečanu za iznos kamate iz prvog razdoblja. U svakom sljedećem razdoblju ukamaćivanu kamatu Banka obračunava na preostalu glavnicu uvečanu za obračunatu kamatu iz prethodnog razdoblja ukamaćivanja, odnosno dolazi do obračuna kamate na kamatu (anatocizam).

Formula za složeni kamatni račun:

K = G x ( r^n – 1) , r = 1 + p/100

gdje je:

K – kamate
G – glavnica
p – kamatna stopa
n – vrijeme u godinama

Stambeni kredit

Stambeni kredit je oblik kredita kod kojeg je definirana namjena korištenja sredstva. Stambeni krediti mogu se koristiti za kupnju, adaptaciju ili refinanciranje postojećih stambenih kredita za stanove, kuće, poslovne prostore, vikendice i sl… Najpovoljnij stambeni krediti su oni koje banka nudi u suradnji sa izvođačem radova, odnosno za one nekretnine čiju izgradnju je djelom ili u cijelosti financirala banka.

Štednja

Štednja je čuvanje materijalnih dobara ili novca. Provodi se odgađanjem odnosno ograničavanjem potrošnje za određeno vrijeme ili tako što se čuvaju dobra od beskorisnog ili društveno manje korisnog trošenja u odnosu na druge potrebe. Veliko ekonomsko značenje ima štednja sredstava za rad, predmeta rada i radne snage.

Razlikujemo materijalnu, novčanu, individualnu, kolektivnu, dobrovoljnu i prisilnu štednju. Zbog njena velikog značenja za društvo svaka zemlja vodi brigu o štednji, osniva za to posebne ustanove, različitim mjerama potiče stanovništvo da štedi i brine se da ušteda budu racionalno iskorištene. Osobito je rasprostranjena štednja novca, i to redovito ulaganjem novca u štedne ustanove, banke ili poštanske štedionice. Za tu svrhu štedne ustanove izdaju posebne štedne knjižice. Gomilanjem mnogobrojnih sitnih štednih uloga prikupljaju se velika novčana sredstva, koja se mogu iskoristiti za postizanje krupnik ekonomskih ili drugih društvenih ciljeva.

Tekući račun

Tekući račun čine roba i usluge, dohodak (od investicija i naknade zaposlenima) i tekući transferi (radničke doznake, transferi vladi i dr.):

1. u bankarstvu račun na kojem se kronološki knjiže odobrenja i zaduženja proizašla iz poslovnog odnosa banke i njezina komitenta, s povremenim obračunima dugovnih i potražnih stavki. Sredstva se na tekući račun slijevaju uplatama gotovine, žiro-doznakama, naplatama vrijednosnih papira i stavljanjem kredita u tečaj.

2. bankarski ugovor kojim se banka obvezuje određenoj osobi otvoriti poseban račun, u korist tog računa primati uplate, a na njegov teret obavljati isplate u granicama deponentova potraživanja na tom računu uvećanom za kredit koji odobrava depozitar (banka).

3. račun kod banke koji je otvoren na temelju ugovora o otvaranju bankarskog tekućeg računa. Potraživanjem koje ima na takvom računu, deponent u pravilu može raspolagati i preko čekova. (WMD)

Tranša

Tranša je dio pozajmice u slučajevima kada se kredit ne koristi ili ne vraća u cijelosti u istom trenutku

Vrijednosni papir

Vrijednosni papir predstavlja dokument kojim se dokazuje vlasništvo odnosno određeno pravo u gospodarskom odnosu.

Pod vrijednosnim papirima danas se smatraju dionice dioničkih društava, industrijske i državne obveznice, investicijski certifikati o sudjelovanju u investicijama, rudarski kuksi i druge vrijednosnice kojima posluje burza.

Vrijednosni papiri se kupuju i prodaju na burzovnom tržištu, a burze i državne ustanove (kao što su SEC u SAD) brinu se o njihovoj vrijednosti i valjanosti radi očuvanja svoga poslovnog ugleda i sigurnosti kupaca. Na burzama se ne mogu ili se ne bi smjeli pojaviti vrijednosni papiri tvrtki koji za njih nemaju pokriće u sredstvima i imovini. Vrijednosni papiri se kupuju da bi se zaradilo na temelju dividende i kamate ili na temelju njihove prodaje.

Žiro račun

Žiro račun (engl. giro account, njem. Girokonto, Bankkonto, Kontokorrent) je račun preko kojeg vlasnik računa plaća svoje obveze i preko kojeg naplaćuje svoja potraživanja. Saldo žiro računa mora uvijek biti aktivan (vlasnik može raspolagati samo sredstvima s potražne strane računa). WMD


Prijavi se na newsletter - obavijesti o najboljim uštedama i povoljnim proizvodima

Kontaktirajte nas:

Pitanja i informacije   |   Marketing   |   Admin

Novosti   |   Kontakt   |   Impressum   |   O nama

© 2015, Novac.net. Sva prava pridržana. Powered by DPN.
Na vrh