logo
Krediti background Tarife Background Savjeti background Help i info background Krediti background Telekom background Savjeti background Help i info background button navigacija osnovno uvjeti uvjeti dodatno Naruči
Porezi

Prijava poreza na dohodak za 2009 – upute

Porezna prijava poreza na dohodak za 2009. godinu – upute za ispunjavanje:
Stranica 1, Stranica 2, Stranica 3, Stranica 4, Stranica 5, Stranica 6, Stranica 7, Stranica 8

Općenito

POREZNI OBVEZNIK KOJI OBVEZNO PODNOSI GODIŠNJU POREZNU PRIJAVU POREZA NA DOHODAK
Godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome prebivalištu ili uobičajenom boravištu do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu:

1. porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od nesamostalnog rada (plaću ili mirovinu) kod dva ili više poslodavca istodobno, i/ili

2. porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti,

3. rezident ako dohodak (dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala, dohodak od osiguranja i drugi dohodak) ostvari izravno iz inozemstva,

4. porezni obveznik ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak,

5. porezni obveznik ako poslodavac, isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik nije obračunao, obustavio i uplatio predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak.

6. rezidenti članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi koji, prema Pomorskom zakoniku (Narodne novine, broj 181/04, 76/07 i 146/08), po osnovi rada na brodu ostvare dohodak od nesamostalnog rada.

Porezni obveznik je obvezan u godišnjoj poreznoj prijavi iskazati ukupno ostvareni dohodak što je ostvaren u poreznom razdoblju po svim izvorima dohotka.
Obveznicima poreza na dohodak koji su obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu, a istu ne podnesu ili ako su podaci iz godišnje porezne prijave netočni ili nepotpuni, porez na dohodak utvrđuje se procjenom.

Član posade broda koji je rezident i čiji ostvareni primici po osnovi nesamostalnog rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ne podliježu, u skladu s Pomorskim zakonikom, obvezi poreza na dohodak od nesamostalnog rada, nije obvezan u godišnjoj poreznoj prijavi iskazati ukupno ostvareni dohodak iz ostalih izvora, osim ako ima obvezu podnošenja godišnje porezne prijave. Ako član posade broda čiji ostvareni primici po osnovi nesamostalnog rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ne podliježu, u skladu s Pomorskim zakonikom, obvezi poreza na dohodak od nesamostalnog rada, u godišnjoj poreznoj prijavi iskaže dohodak iz ostalih izvora, obvezan je iskazati ukupno ostvareni dohodak u poreznom razdoblju, osim dohotka koji ne podliježe oporezivanju.

Primjer 1:
Porezni obveznik rezident prijavljen je u registar poreznih obveznika po osnovi ostvarivanja dohotka od imovine iznajmljivanjem nekretnine te je obveznik poreza na dodanu vrijednost i za tu djelatnost vodi poslovne knjige i dohodak utvrđuje na način propisan za samostalne djelatnosti, a ujedno ostvaruje i primitke za rad kao pomorac koji je plovio u međunarodnoj plovidbi u 2009. godini 185 dana. Pri podnošenju godišnje porezne prijave za 2009. dohodak od samostalne djelatnosti utvrđen na temelju podataka iz poslovnih knjiga (pregledu primitaka i izdataka) upisuje pod točkom 4.2.1. u stupac 2, dok primitak za rad koji je ostvario kao pomorac ne upisuje u prijavu budući da ne podliježe obračunu poreza na dohodak, ali je dužan prijavi priložiti obrasce DPOM i EPOM te ostale propisane isprave.

Primjer 2:
Porezni obveznik rezident, član posade broda u međunarodnoj plovidbi ostvario je u 2009. po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi u vlasništvu tuzemnog brodara, dohodak od nesamostalnog rada u iznosu od 90.000,00 kn. Ostvareni dohodak od nesamostalnog rada ne podliježe oporezivanju, obzirom da je član posade broda u 2009. imao ukupno 190 dana plovidbe. Porezni obveznik je pored toga u 2009. u tuzemstvu ostvario dohodak od osiguranja u iznosu od 30.000,00 kn, te drugi dohodak u iznosu od 20.000,00 kn.

Porezni obveznik obvezan je podnijeti godišnju poreznu prijavu za 2009. U Obrascu DOH popunjava pod 1. Opće podatke, navodi priložene isprave pod točkom 7., te potpisuje poreznu prijavu i upisuje nadnevak. Uz poreznu prijavu obvezan je priložiti Obrazac DPOM, Obrazac EPOM te potvrdu isplatitelja o ukupno isplaćenim primicima u poreznom razdoblju za rad u svojstvu člana posade broda u međunarodnoj plovidbi.

Međutim, ako porezni obveznik za dohodak ostvaren u tuzemstvu po osnovi primitaka od osiguranja i drugog primitka želi popuniti godišnju poreznu prijavu, obvezan je u istoj iskazati ukupno ostvareni dohodak u 2009. godini (dohodak od osiguranja i drugi dohodak), osim primitaka od nesamostalnog rada po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi koji ne podliježu oporezivanju.

Djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti
Dohodak od imovine i imovinskih prava
Dohodak od kapitala
Dohodak od nesamostalnog rada
Dohodak od osiguranja
Dohodak od samostalne djelatnosti
Drugi dohodak
Izvori dohotka
Obveznici koji sastavljaju i Poreznoj upravi obvezno dostavljaju godišnju poreznu prijavu – Obrazac DOH s popunjenim podacima pod 1. (opći podaci) i pod 6. o iskorištenim olakšicama, oslobođenjima i poticajima te određenim izdacima
Porezni obveznik
Porezno razdoblje
Prebivalište/uobičajeno boravište
Rezident

POREZNI OBVEZNIK KOJI NIJE OBVEZAN PODNIJETI GODIŠNJU POREZNU PRIJAVU POREZA NA DOHODAK
Godišnju poreznu prijavu nije obvezan podnijeti porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari:

1. dohodak od nesamostalnog rada (plaću ili mirovinu) samo kod jednog tuzemnog poslodavca ili više tuzemnih poslodavaca, odnosno isplatitelja primitka, ali ne istodobno, i/ili

2. dohodak od imovine i imovinskih prava koji se ne utvrđuje na temelju propisanih poslovnih knjiga, i/ili

3. dohodak od kapitala, i/ili

4. dohodak od osiguranja, i/ili

5. drugi dohodak,
a pod uvjetom da nije obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu.

Porezni obveznik koji obvezno podnosi godišnju prijavu poreza na dohodak

Ako je porezni obveznik tijekom poreznog razdoblja ostvario samo navedene dohotke, može za te dohotke podnijeti godišnju poreznu prijavu radi:

1. ostvarivanja prava na korištenje izdataka po osnovi u tuzemstvu uplaćenih premija životnog osiguranja s obilježjem štednje, dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja, te dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja,
2. ostvarivanja prava na neiskorišteni osobni odbitak,
3. prava na ravnomjerno godišnje oporezivanje odnosno godišnje izravnanje porezne osnovice,
4. korištenja stvarno nastalih izdataka pri utvrđivanju dohotka od imovinskih prava,
5. drugih prava propisanih zakonima.

Ako porezni obveznik podnese godišnju poreznu prijavu radi ostvarivanja nabrojanih prava obvezan je u godišnjoj poreznoj prijavi iskazati ukupno ostvareni dohodak što je ostvaren u poreznom razdoblju po svim izvorima dohotka.

Dohodak od imovine i imovinskih prava
Dohodak od kapitala
Dohodak od nesamostalnog rada
Dohodak od osiguranja
Drugi dohodak
Izvori dohotka
Osobni odbitak

POREZNI OBVEZNIK KOJI NE MOŽE PODNIJETI GODIŠNJU POREZNU PRIJAVU POREZA NA DOHODAK
Godišnju poreznu prijavu ne može podnijeti porezni obveznik:
1. za drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa,
2. za dohodak koji se u poreznom razdoblju oporezuje u paušalnom iznosu.
PRIMICI KOJI SE NE UNOSE U GODIŠNJU POREZNU PRIJAVU
U godišnju poreznu prijavu se ne unose:
1. Primici koji se ne smatraju dohotkom
2. Primici na koje se ne plaća porez na dohodak
3. Dohodak od nesamostalnog rada – plaće i naknade koje ostvaruje osoblje snaga NATO
4. Dohodak fizičkih osoba koje u Republici Hrvatskoj obavljaju diplomatsko-konzularne dužnosti
5. Primici u 2009. godini koji se u skladu s člankom 15. Zakona ne smatraju primicima od nesamostalnog rada, uključivo i dodatke na mirovine isplaćene sukladno Zakonu o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 79/07),
6. Darovanja do iznosa 20.000,00 kn koja su tijekom 2009. godine primili umjetnici koji umjetničku djelatnost obavljaju samostalno kao slobodno zanimanje
7. Primicima koje je član posade broda u međunarodnoj plovidbi koji je rezident, ostvario za rad na brodu u međunarodnoj plovidbi ako je ispunio, u skladu s Pomorskim zakonikom, uvjet trajanja razdoblja plovidbe 183 dana ili više od 183 dana.
ROK ZA PODNOŠENJE GODIŠNJE POREZNE PRIJAVE ZA 2009. GODINU
Porezni obveznici koji su obvezni ili žele podnijeti godišnju poreznu prijavu za 2009. godinu, obvezni su je podnijeti po isteku godine, najkasnije do kraja mjeseca veljače 2010. godine, odnosno do 01.03.2010. budući da je 28.02.2010. nedjelja.

Ako porezni obveznik iz opravdanih razloga odnosno razloga za koje nije odgovoran (boravak na liječenju, elementarne nepogode, viša sila) propusti predati poreznu prijavu (koju je obvezno ili dobrovoljno trebao predati) u zakonskom roku do 01.03.2010. godine, može podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje i to u roku od osam dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje odnosno od dana kada je doznao za uzrok.
Po isteku roka od tri mjeseca od propuštenog roka (dakle najkasnije do 31.05.2010. godine) porezni obveznik više ne može podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje, osim ako je propuštanje i toga roka bilo uzrokovano višom silom.

O zahtjevu za povrat u prijašnje stanje nadležna ispostava Porezne uprave odlučuje zaključkom.

Po poreznim prijavama koje su porezni obveznici obvezni podnijeti, ali ih nisu podnijeli u propisanim rokovima, pri čemu nisu postojali opravdani razlozi za propuštanje roka, Porezna uprava utvrđuje godišnji porez na dohodak i prirez porezu na dohodak procjenom, te podnosi prijavu za vođenje prekršajnog postupka.

Po poreznim prijavama koje porezni obveznici žele podnijeti, a nisu ih podnijeli u propisanom roku, pri čemu nisu postojali opravdani razlozi za propuštanje roka, Porezna uprava donijet će rješenje o obustavi postupka. Navedeno znači da se po takvim poreznim prijavama neće utvrđivati porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, a ni razlike.

KOME SE PREDAJE GODIŠNJA POREZNA PRIJAVA
Rezident podnosi godišnju poreznu prijavu ispostavi područnog ureda Porezne uprave koja je mjesno nadležna prema mjestu njegovog prebivališta ili uobičajenog boravišta.

Nerezident podnosi godišnju poreznu prijavu ispostavi područnog ureda Porezne uprave koja je mjesno nadležna prema mjestu sjedišta isplatitelja ili većeg dijela njegove imovine, odnosno prema mjestu u kojem je pretežno obavljao djelatnost ili mjestu u kojemu su se koristila imovinska prava od kojih je ostvario dohodak.

Porezni obveznici koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište u Gradu Zagrebu (osim Sesveta) godišnju poreznu prijavu podnose Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Ispostavi Zagreb – Za poreze građana (10000 Zagreb, Avenija Dubrovnik 32), ali prijavu mogu podnijeti i bilo kojoj ispostavi Porezne uprave na području Grada Zagreba.

Ako je rezident tijekom 2009. godine mijenjao prebivalište ili uobičajeno boravište između općina ili gradova u Republici Hrvatskoj, mjerodavnim prebivalištem ili uobičajenim boravištem za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, smatra se ona općina ili grad u kojemu je imao prebivalište ili uobičajeno boravište veći odnosno pretežiti dio godine.

Porezni obveznici mogu poreznu prijavu predati izravno u ispostavi Porezne uprave ili je mogu poslati poštom.
Kad je prijava upućena običnom poštom dan zaprimanja u ispostavi Porezne uprave se smatra kao dan predaje prijave. Kad je prijava upućena poštom preporučeno, dan predaje pošti smatra se kao dan predaje prijave ispostavi Porezne uprave.

Porezni obveznik koji zbog osobnih uvjeta (nepismenost, invaliditet gornjih ekstremiteta, sljepoća ili slabovidnost, nedostatak na tržištu propisanog obrasca) ne može poreznu prijavu podnijeti u pisanom obliku na obrascu, može poreznu prijavu usmeno izjaviti u zapisnik službenoj osobi poreznog tijela.
U tom slučaju poreznu prijavu osobno izjavljuje u ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svojemu prebivalištu ili uobičajenom boravištu.

Adrese ispostava
Ispostave područnih ureda
Nerezident
Prebivalište/uobičajeno boravište
Rezident

RAZDOBLJE UTVRĐIVANJA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK
Porez na dohodak se utvrđuje za kalendarsku 2009. godinu (porezno razdoblje).
Porezno razdoblje može biti i kraće i to ako je u tijeku 2009. godine rezident promijenio status u nerezidenta i obratno te ako je porezni obveznik tijekom godine rođen ili je preminuo.

Za kraća porezna razdoblja porez na dohodak se utvrđuje na način propisan za godišnji obračun.

Ako je porezni obveznik ostvario dohodak za koji je propisano obvezno podnošenje godišnje porezne prijave, a porezno razdoblje je radi njegove smrti bilo kraće od kalendarske godine, njegovu poreznu prijavu za to kraće porezno razdoblje može podnijeti njegov nasljednik.
U slučaju više nasljednika poreznu prijavu ostavitelja može podnijeti nositelj zajedničke djelatnosti ili zajedničke imovine i imovinskih prava.
Ako nasljednik odnosno nositelj zajedničke djelatnosti ili zajedničke imovine i imovinskih prava ne podnese poreznu prijavu ostavitelja, dohodak ostavitelja utvrdit će Porezna uprava procjenom.

PLAĆANJE GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK
Ako nakon utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i umanjenja godišnjeg poreza za tijekom poreznog razdoblja 2009. godine uplaćene predujmove poreza po svim izvorima dohotka, kao i za inozemni porez koji se može uračunati, preostane razlika poreza na dohodak za uplatu, porezni obveznik mora dužni porez platiti u roku od petnaest (15) dana od dana dostave rješenja o utvrđenom porezu za 2009. godinu.

Dužan iznos poreza porezni obveznik može uplatiti kod ovlaštene organizacije za platni promet, nalogom za uplatu koji mu se dostavlja uz rješenje o utvrđenom godišnjem porezu i razlici za uplatu.

Iznimno, obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja, djelatnost poljoprivrede i šumarstva za koju su obveznici poreza na dodanu vrijednost te djelatnosti od koje se dohodak utvrđuje na način propisan za samostalnu djelatnost, kojima će po godišnjem obračunu biti utvrđena razlika poreza i prireza za uplatu, obvezni su dužni iznos poreza i prireza platiti preko računa kod banaka na kojima vode svoja novčana sredstva.

Djelatnosti koje se oporezuju kao samostalna djelatnost
Samostalna djelatnost

POVRAT PREPLAĆENOG GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK
Ako se nakon utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak utvrdi razlika više plaćenog predujma poreza u odnosu na utvrđenu godišnju obvezu, više uplaćeni porez u 2009. godini može se vratiti poreznom obvezniku bez posebnog pisanog zahtjeva.

Iznimno, poreznim obveznicima koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti i poreznim obveznicima koji dohodak utvrđuju na način propisan za samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga, više plaćeni porez vraća se na njihov zahtjev ili im se uračunava u predujam za iduće razdoblje, do iskorištenja preplaćenog iznosa.
Pisani zahtjev za povrat više plaćenog poreza porezni obveznik mora podnijeti u roku od petnaest (15) dana od dana dostave rješenja o utvrđenom porezu za 2009. godinu.

Povrat više plaćenog poreza na dohodak i prireza u pravilu će se izvršiti negotovinski i to na račun (tekući, ali i žiroračun) kojega porezni obveznici imaju otvorenog kod banaka i kojega su naveli u godišnjoj poreznoj prijavi pod 1.8. Obrasca DOH.

Porezna uprava će iznimno povrat preplaćenog poreza i prireza izvršiti i gotovinski, na način da će uz rješenje o godišnjem porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak za 2009. godinu kojim je utvrđena razlika poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za povrat, dostaviti naloge za povrat, pa će ti porezni obveznici (građani) povrat ostvariti podnošenjem naloga ovlaštenoj organizaciji za platni promet, uz plaćanje odgovarajuće naknade toj organizaciji.

Porezna uprava neće izvršiti povrat preplaćenog poreza ako je utvrdila da porezni obveznik ima dospjelih, a neplaćenih poreza ili drugih javnih davanja koje naplaćuje (posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke, posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke, poreza na dodanu vrijednost, poreza na promet nekretnina, poreza na nasljedstva i darove, poreza na plovila, poreza na cestovna motorna vozila, poreza na automate za zabavne igre, poreza na kuće za odmor, poreza na potrošnju i drugih poreza, članarina turističkim zajednicama, komorskog doprinosa, doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje, doprinosa za zapošljavanje, spomeničke rente i drugog).

Djelatnosti koje se oporezuju kao samostalna djelatnost
Samostalna djelatnost

Porezna prijava poreza na dohodak za 2009. godinu – upute za ispunjavanje:
Stranica 1, Stranica 2, Stranica 3, Stranica 4, Stranica 5, Stranica 6, Stranica 7, Stranica 8


Pročitajte i ovo:

Prijavi se na newsletter - obavijesti o najboljim uštedama i povoljnim proizvodima

Kontaktirajte nas:

Pitanja i informacije   |   Marketing   |   Admin

Novosti   |   Kontakt   |   Impressum   |   O nama

© 2015, Novac.net. Sva prava pridržana. Powered by DPN.
Na vrh