logo
Krediti background Tarife Background Savjeti background Help i info background Krediti background Telekom background Savjeti background Help i info background button navigacija osnovno uvjeti uvjeti dodatno Naruči
Porezi

Prijava poreza na dohodak za 2010 – upute

Porezna prijava poreza na dohodak za 2010. godinu – upute za ispunjavanje:

Stranica 1, Stranica 2, Stranica 3, Stranica 4, Stranica 5, Stranica 6, Stranica 7, Stranica 8

PODRUČNI URED, ISPOSTAVA, GODINA

PODRUČNI URED
Upisuje se nadležni područni ured Porezne uprave prema mjestu prebivališta ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

Područni uredi Porezne uprave
Prebivalište/uobičajeno boravište

ISPOSTAVA
Upisuje se nadležni područni ured Porezne uprave prema mjestu prebivališta ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

Ako je porezni obveznik tijekom 2010. godine mijenjao prebivalište ili uobičajeno boravište između općina ili gradova u Republici Hrvatskoj, mjerodavnim prebivalištem ili uobičajenim boravištem za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak , smatra se ona općina ili grad u kojemu je imao prebivalište ili uobičajeno boravište veći odnosno pretežiti dio godine.

Ispostave područnog ureda

GODINA
Upisuje se 2010. godina.
Ako je porezno razdoblje kraće od kalendarske godine, u Obrascu DOH navodi se porezno razdoblje od (dan i mjesec) do (dan i mjesec).

Porezno razdoblje

Redni broj: 1.OPĆI PODACI

Redni broj: 1.1. IME I PREZIME / IME RODITELJA:
Upisuje se ime i prezime i ime roditelja.

Redni broj: 1.2. ADRESA (mjesto, ulica i kućni broj):
Upisuje se adresa prebivališta ili uobičajenog boravišta (mjesto, ulica i kućni broj) koju porezni obveznik ima u trenutku sastavljanja i dostavljanja godišnje porezne prijave (u 2010. godini).

Redni broj: 1.3. OIB
Upisuje se osobni identifikacijski broj građana.

Redni broj: 1.4. UMIROVLJENIK (zaokružiti):
Zaokružuje se sa DA ili NE podatak o statusu umirovljenika i razdoblju umirovljenja u poreznom razdoblju.

Porezno razdoblje
Umirovljenici

Redni broj: 1.5. PPDS I DRUGA PODRUČJA (zaokružiti područje): P1 P2 P3 P4
Upisuje rezident koji ima prebivalište i boravi na području posebne državne skrbi ili brdsko-planinskom području na kojima su propisane olakšice.

Ako porezni obveznik ima više prebivališta na područjima posebne državne skrbi i/ili na brdsko-planinskim područjima, mjerodavno je prebivalište obitelji.

P1 – zaokružuje porezni obveznik s prebivalištem i koji boravi na području prve skupine područja posebne državne skrbi.

P2 – zaokružuje porezni obveznik s prebivalištem i koji boravi na području druge skupine područja posebne državne skrbi.

P3 – zaokružuje porezni obveznik s prebivalištem i koji boravi na području treće skupine područja posebne državne skrbi.

P4 – zaokružuje porezni obveznik s prebivalištem i koji boravi na brdsko-planinskom području.

Područja posebe državne skrbi i brdsko-planinska područja
Rezident

Redni broj: 1.6. PROMJENA PREBIVALIŠTA/UOBIČAJENOG BORAVIŠTA TIJEKOM GODINE
Upusuju se podaci o promjenama prebivališta ili uobičajenog boravišta u tuzemstvu ili inozemstvu tijekom 2010. godine (razdoblje, država, mjesto ulica i kućni broj), a ako se radi o područjima posebne državne skrbi i drugim područjima na kojima su propisane olakšice i odgovarajuću oznaku tih područja (kao P1, P2, P3 i P4).

Redni broj: 1.7. INVALID I HRVATSKI RATNI VOJNI INVALID IZ DOMOVINSKOG RATA (HRVI)
Upisuju se podaci o invalidnosti uključujući i podatke o invalidnosti hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, promjene u svezi s invalidnosti, oznaka invalidnosti i to kao:
-I za primjenu faktora osobnog odbitka 0,3 osnovnoga osobnog odbitka za poreznog obveznika ako je osoba s invaliditetom ili
-I* za primjenu faktora osobnog odbitka 1,0 osnovnoga osobnog odbitka za poreznog obveznika, ako je osoba kojoj je rješenjem, na temelju posebnih propisa, utvrđena invalidnost po jednoj osnovi 100% i/ili koja radi invalidnosti ima, na temelju posebnih propisa, pravo na tuđu pomoć i njegu (u tom slučaju porezni obveznik ne može koristiti faktor osobnog odbitka 0,3) te postotak invalidnosti utvrđen rješenjem ako se radi o hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata.

Porezni obveznik može po osnovi invalidnosti ili tjelesnog oštećenja pod navedenim propisanim uvjetima u istom razdoblju koristiti ili faktor 0,3 ili faktor 1,0 osnovnog osobnog odbitka za invalidnost.

HRVI
Osobe s invaliditetom

Redni broj: 1.8. BROJ RAČUNA:
Rezidenti upisuju podatak o broju računa otvoren kod banke i naziv te banke.
Porezni obveznici popunjavaju dio pod 1.8. koji se odnosi na broj tekućeg ili žiroračuna koji je otvoren kod banke, radi ostvarivanja prava na povrat poreza i prireza preplaćenog putem predujma u 2010. godini, ako žele ostvariti bezgotovinski povrat (u kojem slučaju ne plaćaju proviziju).

Nerezidenti upisuju podatke o nerezidentnom računu otvorenom kod banke ovlaštene za poslovanje s inozemstvom.

Nerezident
Rezident

Redni broj: 1.9. PODACI O OPUNOMOĆENIKU / POREZNOM SAVJETNIKU
Upisuju se podaci o opunomoćeniku ili poreznom savjetniku – ime i prezime ili naziv, mjesto prebivališta ili uobičajenog boravišta odnosno sjedišta, adresa, te osobni identifikacijski broj.

Redni broj: 2. PODACI O UZDRŽAVANIM ČLANOVIMA UŽE OBITELJI

Rezident upisuje podatke o uzdržavanim članovima uže obitelji.

Ako u tijeku poreznog razdoblja uzdržavani član uže obitelji i/ili dijete za koje porezni obveznik u istom poreznom razdoblju koristi dio osobnog odbitka ostvari primitke u iznosu većem od iznosa šesterostrukoga osnovnoga osobnog odbitka godišnje (10.800,00 kuna), porezni obveznik koji je po toj osnovi koristio osobni odbitak, obvezan je podnijeti godišnju poreznu prijavu. U tom slučaju, porezni obveznik nema pravo u godišnjoj poreznoj prijavi koristiti osobni odbitak za te uzdržavane članove uže obitelji i djecu, a uzdržavani član uže obitelji i/ili dijete koji je ostvario oporezive primitke od kojih se utvrđuje dohodak, može podnijeti godišnju poreznu prijavu i koristiti osobni odbitak.

Ako u tijeku poreznog razdoblja uzdržavani član uže obitelji i/ili dijete za koje porezni obveznik u istom poreznom razdoblju koristi dio osobnog odbitka ostvari primitke u iznosu šesterostrukoga osnovnoga osobnog odbitka godišnje (10.800,00 kuna), ili manjem, godišnju poreznu prijavu za to porezno razdoblje, mogu podnijeti:
1. porezni obveznik – uzdržavatelj po osnovi ostvarenog dohotka i koristiti osobni odbitak za te uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu, i
2. porezni obveznik – uzdržavani član uže obitelji i/ili dijete po osnovi ostvarenog dohotka i koristiti pravo na osobni odbitak.

Rezident
Uzdržavani članovi uže obitelji

IME I PREZIME/SRODSTVO
Upisuje se ime i prezime i oznaka srodstva s uzdržavanim članovima (na primjer: prvo dijete, drugo dijete, itd.).

OIB
Upisuje se osobni identifikacijski broj građana uzdržavanog člana uže obitelji.

PPDS I DRUGA PODRUČJA (P1, P2, P3, P4)
Upisuje rezident za uzdržavanog člana s prebivalištem i boravkom na području posebne državne skrbi ili brdsko-planinskom području u odabranom razdoblju tijekom 2010. godine.

P1 – upisuje se za uzdržavanog člana s prebivalištem i boravkom na području prve skupine područja posebne državne skrbi.

P2 – upisuje se za uzdržavanog člana s prebivalištem i boravkom na području druge skupine područja posebne državne skrbi.

P3 – upisuje se za uzdržavanog člana s prebivalištem i boravkom na području treće skupine područja posebne državne skrbi.

P4 – upisuje se za uzdržavanog člana s prebivalištem i boravkom na brdsko-planinskom području.

Rezidentima koji imaju prebivalište i borave na području posebne državne skrbi i na brdsko-planinskim područjima faktor osobnog odbitka za uzdržavane članove i djecu utvrđuje se od osnovnog osobnog odbitka za područja posebne državne skrbi i brdsko-planinska područja, ako ti članovi i djeca imaju prebivalište i borave na području posebne državne skrbi ili na brdsko-planinskim područjima.

Ako obitelj poreznog obveznika ima prebivalište (stan) i boravi na području posebne državne skrbi ili brdsko-planinskom području, a porezni obveznik ima prebivalište (stan u vlasništvu ili posjedu) i boravi na području izvan područja posebne državne skrbi i izvan brdsko-planinskog područja, porezni obveznik ima pravo na uvećani osobni odbitak samo za uzdržavane članove uže obitelji koji borave i imaju prebivalište na tom području.

Ako obitelj poreznog obveznika ima prebivalište (stan) i boravi na područjima izvan područja posebne državne skrbi i izvan brdsko-planinskih područja, a porezni obveznik ima prebivalište (stan) i boravi na području posebne državne skrbi ili brdsko-planinskom području, porezni obveznik ima pravo na uvećani osobni odbitak za vlastito uzdržavanje. U tom slučaju osobni odbitak za uzdržavanje članova uže obitelji koristi od osnovice 1.800,00 kuna mjesečno.

Područja posebe državne skrbi i brdsko-planinska područja

INVALID (I ili I*)
Upisuju se oznaka invalidnosti i to:
I za primjenu faktora osobnog odbitka 0,3 osnovnoga osobnog odbitka za svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete, ako su osobe s invaliditetom ili tjelesnim oštećenjem;
ili
I* za primjenu faktora osobnog odbitka 1,0 osnovnoga osobnog odbitka za svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete, ako su osobe kojima je rješenjem, na temelju posebnih propisa, utvrđena invalidnost po jednoj osnovi 100% i/ili koji radi invalidnosti imaju, na temelju posebnih propisa, pravo na tuđu pomoć i njegu (u tom slučaju za istu osobu koju uzdržava ne može koristiti faktor osobnog odbitka 0,3).

Pravo na uvećanje osobnog odbitka po osnovi invalidnosti ili tjelesnog oštećenja može se priznati djetetu ili poreznom obvezniku koji uzdržava dijete i na temelju vjerodostojnih isprava nadležnih tijela prema posebnim propisima kojima se utvrđuje potpuna (100%-tna) ili djelomična invalidnost ili tjelesno oštećenje djeteta.

Osobe s invaliditetom

RAZDOBLJE KORIŠTENJA OD / DO
Upisuje se razdoblje korištenja osobnog odbitka za uzdržavane članove u 2010. godini.
Razdoblje korištenja može biti cijela godina, ili dio godine.

OSOBNI ODBITAK DIJELI SE S OSOBOM
Upisuje se podatke ako je porezni obveznik u 2010. godini osobni odbitak dijelio s drugim osobama.

OSOBNI ODBITAK DIJELI SE S OSOBOM – OIB
Upisuje se osobni identifikacijski broj građana osobe s kojom se dijeli osobni odbitak.

OSOBNI ODBITAK DIJELI SE S OSOBOM – POSTOTAK OSOBNOG ODBITKA
Upisuje se postotak osobnog odbitka što pripada osobi s kojom se dijeli osobni odbitak.

Raspodjela osobnog odbitka

Redni broj 3. PODACI O UVEĆANJU OSOBNOG ODBITKA ZA

Nerezident
Osobni odbitak nerezidenta i uvećanje osobnog odbitka nerezidenta
Osobni odbitak rezidenta
Redoslijed korištenja izdatka po osnovi uplaćenih porezno priznatih premija osiguranja te osobnog odbitka
Rezident
Uvećanje osobnog odbitka rezidenta

Redni broj: 3.1. PLAĆENE DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U TUZEMSTVU
Rezident i nerezident upisuje iznos (u kunama i lipama) uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ako nije drukčije osiguran, do visine propisanoga obveznog doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Nerezident
Rezident

Redni broj: 3.2. ZDRAVSTVENE USLUGE*
Rezident upisuje iznos (u kunama i lipama) stvarnih troškova zdravstvenih usluga u Republici Hrvatskoj za vlastite potrebe, a pod uvjetom da ti izdaci nisu plaćeni iz osnovnog, dopunskog ili dodatnog zdravstvenog osiguranja i ako nisu financirani iz dobivenih darovanja za te namjene.

Iznimno osobni odbitak po osnovi izdataka nastalih za zdravstvene usluge rezident ne može koristiti za izdatke estetskih i kozmetičkih zahvata te kozmetičkih sredstava koja nisu medicinski indicirana ili primijenjena za prevenciju ili liječenje bolesti, za izdatke sanitetskog i potrošnog materijala i lijekova i sredstva koja se mogu kupiti bez recepta.

Dio osobnog odbitka po osnovi stvarnih izdataka za zdravstvene usluge poreznom obvezniku rezidentu priznaje se najviše do 6.000,00 kuna za 2010. godinu i to samo za uplate izvršene do 30. lipnja 2010. godine, zajedno s:
– priznatim izdacima za plaćene premije životnog osiguranja koje imaju obilježje štednje, dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja te dobrovoljnog mirovinskog osiguranja,
– dijelom osobnog odbitka za kupnju ili izgradnju stambenog prostora (vlastita sredstva i/ili kamate po namjenskom kreditu),
– dijelom osobnog odbitka za održavanje stambenog prostora (vlastita sredstva i/ili kamate po namjenskom kreditu),
– dijelom osobnog odbitka za plaćenu slobodno ugovorenu najamninu.

*Odredbe brisane Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN br. 80/10) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN br. 123/10)

Medicinska rehabilitacija
Nabava lijekova
Ortopedska i druga pomagala
Privatna praksa
Rezident
Uvijeti za korištenje stvarnih izdataka za zdravstvene usluge
Vjerodostojne isprave za zdravstvene usluge
Zdravstvene usluge

Redni broj: 3.3. STAMBENE POTREBE*
Upisuje rezident iznos (u kunama i lipama) stvarno nastalih izdataka:
– za kupnju ili gradnju prvog stambenog prostora vlastitim sredstvima i/ili sredstvima namjenskog stambenog kredita,
– za održavanje postojećeg stambenog prostora vlastitim sredstvima i/ili sredstvima stambenog namjenskog kredita,
– po osnovi plaćene najamnine.

Dio osobnog odbitka po osnovi stvarnih izdataka za stambene potrebe (vlastita sredstva i/ili kamate po namjenskom stambenom kreditu) poreznom obvezniku rezidentu priznaje se najviše do 6.000,00 kuna za 2010. godinu i to samo za uplate izvršene do 30. lipnja 2010. godine, zajedno s:
– priznatim izdacima za plaćene premije životnog osiguranja koje imaju obilježje štednje, dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja te dobrovoljnog mirovinskog osiguranja,
– dijelom osobnog odbitka za plaćene zdravstvene usluge.

*Odredbe brisane Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN br. 80/10) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN br. 123/10)

Gradnja stambenog prostora sredstvima namjenskog stambenog kredita
Vjerodostojne isprave za gradnju stambenog prostora sredstvima namjenskog stambenog kredita

Gradnja stambenog prostora vlastitim sredstvima
Vjerodostojne isprave za gradnju stambenog prostora vlastitim sredstvima

Kupnja stambenog prostora sredstvima namjenskog stambenog kredita
Vjerodostojne isprave za kupnju stambenog prostora sredstvima namjenskog stambenog kredita

Kupnja stambenog prostora vlastitim sredstvima
Vjerodostojne isprave za kupnju stambenog prostora vlastitim sredstvima

Održavanje postojećeg stambenog prostora sredstvima namjenskog stambenog kredita
Vjerodostojne isprave za održavanje postojećeg stambenog prostora sredstvima namjenskog stambenog kredita

Održavanje postojećeg stambenog prostora vlastitim sredstvima
Vjerodostojne isprave za održavanje postojećeg stambenog prostora vlastitim sredstvima

Plaćena najamnina
Vjerodostojne isprave za plaćenu najamninu

Redni broj: 3.4. DANA DAROVANJA
Rezident i nerezident upisuje iznos (u kunama i lipama) danih darovanja u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiroračun, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je za 2009. godinu podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak.

Iznimno, osobni odbitak se uvećava za darovanja dana iznad propisane visine, pod uvjetom da su dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi i financiranju posebnih programa i akcija, ali ne i za redovnu djelatnost primatelja darovanja.

Nerezident
Rezident

Redni broj: 3.5. UKUPNO (3.1. +3. 2. +3. 3. + 3.4.)
Upisuje se ukupni iznos uvećanja osobnog odbitka iskazan pod 3.1., 3.2., 3.3. i 3.4.

Porezna prijava poreza na dohodak za 2009. godinu – upute za ispunjavanje:

Stranica 1, Stranica 2, Stranica 3, Stranica 4, Stranica 5, Stranica 6, Stranica 7, Stranica 8


Pročitajte i ovo:

Prijavi se na newsletter - obavijesti o najboljim uštedama i povoljnim proizvodima

Kontaktirajte nas:

Pitanja i informacije   |   Marketing   |   Admin

Novosti   |   Kontakt   |   Impressum   |   O nama

© 2015, Novac.net. Sva prava pridržana. Powered by DPN.
Na vrh