logo
Krediti background Tarife Background Savjeti background Help i info background Krediti background Telekom background Savjeti background Help i info background button navigacija osnovno uvjeti uvjeti dodatno Naruči

Efektivna kamatna stopa – EKS

Efektivna kamatna stopa (EKS) daje realniju sliku o punoj cijeni kredita jer se bazira na ukupnim troškovima koje klijent plaća banci prilikom podizanja i tokom otplate kredita. EKS prikazuje koliko kredit klijenta stvarno košta, odnosno kolika je ukupna cijena kredita. Na visinu efektivne kamatne stope utječe osim redovne kamatne stope i visina naknada koje klijent […]

Jednostavni kamatni račun

Jednostavni kamatni račun je kamatni račun kod kojeg Banka u svakom razdoblju kapitalizacije, za vrijeme trajanja kapitalizacije, kamate obračunava uvijek na početnu glavnicu. Formula za jednostavni kamatni račun: K = G x n x p /100 gdje je: K – kamate G – glavnica p – kamatna stopa n – vrijeme u godinama

Kamata

Kamata (engl. interest, njem. Zins) je cijena za prepuštanje kapitala na određeni rok, a obračunava se od dana dospijeća potraživanja. 1. naknada za korištenje tuđih zamjenjivih, pokretnih stvari, najčešće novca. Visina ove naknade odmjerava se prema visini glavnice i trajanju njezina korištenja. Po osnovi nastanka, kamate se dijele na zakonske (usurae legales) i ugovorne (usurae […]

Nominalna kamatna stopa – NKS

Nominalna kamatna stopa je ‘neto’ kamatna stopa i ne predstavlja konačnu cijenu kredita. Ona se stavlja u ugovor i na temelju nje se izračunavaju otplatne rate. Ona se najčešće ugovara za razdoblje od godine dana. Nominalnu kamatnu stopu u praksi je često potrebno preračunati za kraće vremensko razdoblje, npr. mjesečno, kvartalno ili polugodišnje. Primjer za […]

Premijska štednja

Premijska štednja je oročena štednja kod koje banka klijentu po isteku oročenja, osim redovne kamate, isplaćuje i dodatnu premiju na iznos ukupno obračunate redovne kamate. Postotak premije ovisi o roku oročenja pa što je rok oročenja duži, to je i premija na kamatu veća.

Rentna štednja

Rentna štednja je oblik štednje gdje se na unaprijed određeni vremenski rok kamata isplaćuje periodički, mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje. Rentna štednja pored povrata glavnivce (uloženih sredstava) osigurava i pripadajuću kamatu uz periodičnu isplatu. Uz izbor perioda isplate kamate, također je moguće i dogovoriti vrstu kamatne stope (fiksna ili promijenjiva), rok oročenja kao i valutu […]

Složeni kamatni račun

Složeni kamatni račun (kamatno-kamatni račun) je kamatni račun kod kojeg Banka obračunatu kamatu za prvo obračunsko razdoblje pribraja početnoj glavnici, pa u idučem obračunskom razdoblju obračunava kamatu na početnu glavnicu uvečanu za iznos kamate iz prvog razdoblja. U svakom sljedećem razdoblju ukamaćivanu kamatu Banka obračunava na preostalu glavnicu uvečanu za obračunatu kamatu iz prethodnog razdoblja […]

Štednja

Štednja je čuvanje materijalnih dobara ili novca. Provodi se odgađanjem odnosno ograničavanjem potrošnje za određeno vrijeme ili tako što se čuvaju dobra od beskorisnog ili društveno manje korisnog trošenja u odnosu na druge potrebe. Veliko ekonomsko značenje ima štednja sredstava za rad, predmeta rada i radne snage. Razlikujemo materijalnu, novčanu, individualnu, kolektivnu, dobrovoljnu i prisilnu […]


Prijavi se na newsletter - obavijesti o najboljim uštedama i povoljnim proizvodima

Kontaktirajte nas:

Pitanja i informacije   |   Marketing   |   Admin

Novosti   |   Kontakt   |   Impressum   |   O nama

© 2015, Novac.net. Sva prava pridržana. Powered by DPN.
Na vrh