logo
Krediti background Tarife Background Savjeti background Help i info background Krediti background Telekom background Savjeti background Help i info background button navigacija osnovno uvjeti uvjeti dodatno Naruči

Anticipativna kamatna stopa

Anticipativni obračun kamata je način obračuna kamata u kojem se one obračunavaju početkom termina od konačne vrijednosti glavnice. Uz jednaku glavnicu, stopu i broj dana efektivna stopa će kod anticipativnog obračuna kamata biti veća, nepovoljnija za dužnika, nego li kod dekurzivnog obračuna kamata. (WMD) Obračun kamata unaprijed znači da se obračunaju na početku vremenskog razdoblja, […]

Anuitet

Naziv anuitet vodi porijeklo od lat. riječi annus – godina i označava uvijek isti iznos kojim se otplaćuje dugoročni zajam. Osnovno obilježje mu je, da se plaća godišnje ili polugodišnje, a u ukupnom iznosu anuiteta mijenja se omjer između dijela koji se odnosi na kamatu i dijela za koji se smanjuje ukupno dobiveni zajam.

Dekurzivna kamatna stopa

Dekurzivna kamatna stopa ili dekurzivni naćin obračuna kamatne stope je metoda obračuna kamate gdje se kamatna stopa obračunava na kraju zadanog vremenskog razdoblja. Pri izracunu kamate prema dekurzivnom jednostavnom kamatnom računu Banka primjenjuje sljedeće matematičke izraze: a) za godine: I = (C x p x g) / 100 b) za mjesece: I = (C x […]

Efektivna kamatna stopa – EKS

Efektivna kamatna stopa (EKS) daje realniju sliku o punoj cijeni kredita jer se bazira na ukupnim troškovima koje klijent plaća banci prilikom podizanja i tokom otplate kredita. EKS prikazuje koliko kredit klijenta stvarno košta, odnosno kolika je ukupna cijena kredita. Na visinu efektivne kamatne stope utječe osim redovne kamatne stope i visina naknada koje klijent […]

Fiducija

Fiducija (njem. Treuhand, lat. pactum fiduciae) je ugovor pri kojem jedna stranka (fiducijant) prenosi neko pravo na drugu osobu (fiducijar) i pri tome ugovara da poslije postizanja određenog cilja fiducijar ponovno prenese to isto pravo natrag na fiducijanta. Zapravo se tu radi o dva ugovora: o ugovoru o prijenosu prava i o ugovoru o ograničenju […]

Francuska metoda

Francuska metoda obračuna kamata je metoda kod koje se kao obračunska jedinica uzimaju dani i uzima se da godina ima 360 dana, dani u mjesecima računaju se prema kalendaru, a za izračunavanje jednostavnih kamata koristi se formula: I = (C * p * d) / 36000 Gdje je I kamata, C glavnica, p kamatna stopa […]

Hipotekarni kredit

Hipotekarni krediti – dugoročni je kredit (s rokom dospijeća od deset do dvadeset godina) koji je osiguran upisom hipoteke, odnosno založnoga prava na nekretnini. Hipotekarni vjerovnik (banka ili druge specijalizirane financijske institucije) vraćanje kredita osigurava tzv. intabulacijom, odnosno pravnim postupkom uknjižbe založnoga prava na nekretnini, temeljem kojega dospjela nenaplaćena potraživanja može namiriti iz vrijednosti zaloga. […]

Interkalarna kamata

Interkalarna kamata je dio ukupne redovne kamate koju korisnik kredita plaća banci, a specifična je kod otplate u mjesečnim anuitetima. To je kamata koja se plaća na iznos kredita za razdoblje od dana isplate kredita do dana kada se kredit stavlja u otplatu, a u RBA je to zadnji dan u mjesecu u kojem je […]

Jednostavni kamatni račun

Jednostavni kamatni račun je kamatni račun kod kojeg Banka u svakom razdoblju kapitalizacije, za vrijeme trajanja kapitalizacije, kamate obračunava uvijek na početnu glavnicu. Formula za jednostavni kamatni račun: K = G x n x p /100 gdje je: K – kamate G – glavnica p – kamatna stopa n – vrijeme u godinama

Kamata

Kamata (engl. interest, njem. Zins) je cijena za prepuštanje kapitala na određeni rok, a obračunava se od dana dospijeća potraživanja. 1. naknada za korištenje tuđih zamjenjivih, pokretnih stvari, najčešće novca. Visina ove naknade odmjerava se prema visini glavnice i trajanju njezina korištenja. Po osnovi nastanka, kamate se dijele na zakonske (usurae legales) i ugovorne (usurae […]


Prijavi se na newsletter - obavijesti o najboljim uštedama i povoljnim proizvodima

Kontaktirajte nas:

Pitanja i informacije   |   Marketing   |   Admin

Novosti   |   Kontakt   |   Impressum   |   O nama

© 2015, Novac.net. Sva prava pridržana. Powered by DPN.
Na vrh